|
|

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  van NICOLE BROEREN, kinder- en allergiediëtist.

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Nicole Broeren,diëtist en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 1. Afspraken

Voor het maken van een afspraak ben ik dagelijks bereikbaar, op telefoonnummer 06-30830053. U kunt mij ook een SMS sturen of een bericht  via de website: www.nicolebroeren.nl, of mail naar info@nicolebroeren.nl.  Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, spreek dan de voicemail  in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

 1. Verhindering

Bent u verhinderd en kunt u niet op uw intake- of vervolgafspraak aanwezig zijn, dan dient u mij hier 24 uur van tevoren van op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch, per voicemail, per SMS of via de e-mail worden gedaan. Doet u dit niet, dan zullen de kosten van de afspraak bij u in rekening gebracht worden. Deze kosten wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 1. Identiteitsbewijs en Burgerservicenummer

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een Burgerservicenummer (BSN). Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten gebruik maken van uw BSN. De diëtist moet zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN en dit hoort  bij  de andere gegevens in haar administratie. De diëtist kan om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee, dit is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

 1. Vergoeding

De kosten voor dieetbehandeling zijn voor 3 behandeluren opgenomen in de basisverzekering en worden op verwijzing van uw arts vergoed door uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering en pakket wordt meer behandeltijd vergoed. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te gaan voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering bij mijn praktijk vergoed te krijgen heeft u in ieder geval een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico; dit geldt niet bij dieetbehandeling in de ketenzorg (DOH) en voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

 1. Declaraties

Nicole Broeren zal de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar of ketenzorg. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur en bent u zelf betaling verschuldigd.

 1. Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent kunt u na het consult de kosten middels een factuur overmaken. Een factuur dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.

 1. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Nicole Broeren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 1. Deskundigheid

U kunt van Nicole Broeren een deskundige behandeling verwachten. De diëtist staat geregistreerd is het kwaliteitsregister paramedici. De diëtist heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en/of wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelende arts. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

 1. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Nicole Broeren handelt volgens deze regels. Wel is het gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven. Ten behoeve van uw behandeling worden door de diëtist gegevens van u geregistreerd. Op uw verzoek kunt u inzage in deze gegevens krijgen. Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden gegeven.

 1. Klachtenregeling

Bij Nicole Broeren staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.